องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโภสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโภสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร