องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโภสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโภสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร