องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

คณะผู้บริหาร

 
นางสาวประสพพร กระมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
   
นายประสาท ทองดำ
นางสมควร ปานเผื่อน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

 
 นายอนนท์ บุญถึง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู