องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สภา อบต.

 
 นายไพรศาล แก่งศิริ
ประธานสภาอบต.
 
 นายจรัญ ดวงตา
นายณรงค์ พานิช
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
       
 นางพรรัตน์ แก้วกอเกตุ นายบุญนัน เสมบาง  นายไพรสาร แก่งศิริ
 ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
 นายณรงค์พัชร ธรรมสอน นายวิจิตร ทองลา
 นายประพันธ์ ปั้นสุข นายจรัญ ดวงตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
 นายมนตรี รู้แนบเนียน  นางโสภา เรืองรุ่ง  นายบัวลภา บุตรเลียง นางสาวสำพันธ์ พันนาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายสังวาล ตั้งมั่น
นายสราวุธ จันทร  นายนิพล พันธุมิตร นายวินัย โตรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
   
ว่าง  ว่าง
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9