องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สภา อบต.

 
 นายไพรศาล แก่งศิริ
ประธานสภาอบต.
 
 นายจรัญ ดวงตา
นายณรงค์ พานิช
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
       
 นางพรรัตน์ แก้วกอเกตุ นายบุญนัน เสมบาง  นายไพรสาร แก่งศิริ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
 นายณรงค์พัชร ธรรมสอน นายวิจิตร ทองลา
 นายประพันธ์ ปั้นสุข นายจรัญ ดวงตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
 นายมนตรี รู้แนบเนียน  นางโสภา เรืองรุ่ง  นายบัวลภา บุตรเลียง นางสาวสำพันธ์ พันนาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายสังวาล ตั้งมั่น
นายสราวุธ จันทร  นายนิพล พันธุมิตร นายวินัย โตรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
   
 นายสุพจน์ วันทมาตย์
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9