องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สำนักงานปลัด

 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 


นางรุ่งทิวา จันทะประภา
นางสาวนพรัตน์ จันทโรภาส 
 นางพิชชาพร บัวบาง  นางสาวเนตรนภา ศรีเอี่ยม
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
 นักวิชาการศึกษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 

นายตุรากร ราชเมืองแก้ว
นางสาวทวีพร ศรีเอี่ยม สิบเอกณัฐวรรธ์ ศักดิ์เสาวภาค์
นายชัยเนตร เนื่องดัด
นิติกร ครูผู้ดูเเลเด็กฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าพนักงานธุรการ
   
 
 
                       
 นางวนัสสินี  ยมเกิด   นายพรชัย สุวรรณ นางสาวชลธิชา กันเกสร
นางสิริมนต์ เเก้วเลิศ
 เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานสูบน้ำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ครูผู้ดูแลเด็กฯ
 

 
 

 นายภูษิต  พระสุวรรณ์   นายกรรชัย ประภาวะกา  นางสาวนวรัตน์  นนทศรี   นายเฉลิมวงศ์ จันทร์ลอย
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 


 
นางสาวอลิสรา จันทรวงศ์ นายกฤษณพงษ์ เสมบาง นายชัยสิทฐ์ บัวทอง นางสาวอัมพร อ่ามวิถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน