องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สำนักงานปลัด

 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
     
นางรุ่งทิวา จันทะประภา
นางสาวนพรัตน์ จันทโรภาส 
นายตุรากร ราชเมืองแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
     
 นางพิชชาพร บัวบาง สิบเอกณัฐวรรธ์ ศักดิ์เสาวภาค์
 นางวนัสสินี  ยมเกิด
 นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางสาวเนตรนภา ศรีเอี่ยม นางสาวทวีพร ศรีเอี่ยม  นายภูษิต พระสุวรรณ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครูผู้ดูเเลเด็กฯ  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
     
นางสาวชลธิชา กันเกสร
ว่าง -ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง 
     
นางสิริมนต์ เเก้วเลิศ   นายพรชัย สุวรรณ   -ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็กฯ  พนักงานสูบน้ำ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล