องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กองคลัง


นางรัตติยา ปานคำ
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
    
 
  
  
         u
                    
นางสาวมาลัย ท้าวสาร นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์ซ้อน
นางสาววาสนา หาญพล
นางสาวจิตติมา ทองสุข     
นักวิชาการการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
  นางสาวลูกนก ยศสมบัติ  นางสาวธัญสินี ศรีสมุทร
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ  พนักงานจ้างเหมา