องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กองช่าง


นายอรรณพ จินตกสิกิจ
หัวหน้าส่วนโยธานางสาวโสพิศ นันตา นายธีรเดช เอกปัชชา นายลำพล เอี่ยมอ่ำ
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ)


 
นายจิรวัฒน์ คำแสง
นายกรุง สกุลวา
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยช่างโยธา) พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)