องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

องุ่นไร้เมล็ด
 
 
มะม่วงเพชรชมภู