องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา ฯลฯ

ที่ตั้งอาณาเขต

          ตําบลเพชรชมพูเดิมตั้งอยู่ใน ตําบลโกสัมพี และตําบลลานดอกไม้ตก อําเภอเมืองกําแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ.2532 กรมการปกครองได้แบ่งแยกและจัดตั้งเป็นตําบล ตําบลเพชรชมพูตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอเมืองกําแพงเพชร ระยะทางจากที่ว่าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร ตามถนนพหลโยธินสายกําแพงเพชร  จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอําเภอโกสัมพีนคร ระยะทางจากที่ว่าการอําเภอโกสัมพีนครไปตามทางถนนพหลโยธินประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมพูแยกเข้าทางบ้านวังชมภูประมาณ 3 กิโลเมตร อาณาเขตของตําบลเพชรชมภู ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อแม่น้ำปิงและตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร
ทิศใต้
              ติดต่อตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร
ทิศตะวันออก     ติดต่อตําบลลานดอกไม้ตก อําเภอโกสัมพีนคร
ทิศตะวันตก       ติดต่อตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร

เนื้อที่และสภาพพื้นที่

ตําบลเพชรชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 102.59 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่คิดเป็นไร่ประมาณ 64,330 ไร่ แบ่งเป็น

หมู่ที่ 1 บ้านวังชมภู                            พื้นที่              14,030 ไร่

หมู่ที่ 2 บ้านเกาะรากเสียดนอก              พื้นที่              6,530    ไร่

หมู่ที่ 3 บ้านมอเสือดุ                          พื้นที่              10,990   ไร่

หมู่ที่ 4 บ้านคลองแต้ว                        พื้นที่              10,526   ไร่

หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา                      พื้นที่              3,795     ไร่

หมูjที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา                      พื้นที่              7,235     ไร่

หมู่ที่ 7 บ้านเกาะรากเสียดใน                พื้นที่              7,115     ไร่

หมู่ที่ 8 บ้านแสงตะวัน                       พื้นที่              2,000      ไร่

หมู่ที่ 9 บ้านวังเพชร                          พื้นที่              1,900     ไร่

สภาพพื้นที่ทั้งหมด 64,121 ไร่ แบ่งเป็น

- พื้นที่ถือครองการเกษตร          45,400 ไร่      หรือร้อยละ 71

- พื้นที่ภูเขา, ป่าไม้                  14,250 ไร่      หรือร้อยละ 22

- พื้นที่สาธารณประโยชน์          2,701   ไร่       หรือร้อยละ 4

- พื้นที่แม่น้ำ                         1,270   ไร่       หรือร้อยละ 2

- พื้นที่อยู่อาศัย                      500     ไร่      หรือร้อยละ 1

ภูมิประเทศ

ตําบลเพชรชมภู มีสภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขา อยู่บริเวณทิศตะวันตกของตําบล ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตําบลโกสัมพีนคร ซึ่งมีเทือกเขาสนามเพรียงเป็นแนวแบ่งเขตบริเวณหมู่ที่ 1, 3, 5 และหมู่ที่ 6 พื้นที่ลาดเชิงเขาอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ดอนหรือเป็นที่ราบสูงเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและลอนลึก      

ภูมิอากาศ

เนื่องจากอําเภอโกสัมพีนคร ตั้งใหม่โดยแยกออกจากอําเภอเมืองกําแพงเพชรยังไม่มีสถานีตรวจอากาศ ดังนั้นจึงอาศัยข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศจังหวัดกําแพงเพชรอุณหภูมิ  จากสถิติข้อมูลภูมิศาสตร์ของตําบลเพชรชมภูมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  38 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และต่ำสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี-อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส  

ข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติ

1)  สภาพน้ำท่วม

โอกาสที่จะเกิดจากน้ำท่วมของตําบลเพชรชมภู เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชัน ถ้ามีปริมาณฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันจะเกิดน้ำไหลบ่า และท่วมบริเวณที่ราบลุ่ม และบริเวณฝั่งริมแม่น้ำปิงรวมถึงพื้นที่เป็นคลองธรรมชาติ ตลอดจนพื้นที่เป็นก้นกระทะ ของลอนลูกคลื่น พื้นที่ประมาณ  5,090   ไร่ หรือร้อยละ   8  ของพื้นที่การเกษตร  

2)  สภาพฝนแล้ง

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลเพชรชมภู เป็นที่ดอนหรือที่ราบสูงลักษณะเป็นลอนลูกคลื่น ดังนั้นโอกาสที่ฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่  10  วันขึ้นไปอาจมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ค่อนข้างมาก และระบบการให้น้ำแบบการชลประทานมีเฉพาะหมู่ที่  2 และหมู่ที่  7 ของโครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า  และระบบน้ำใต้ดินค่อนข้างลึกการขุดบ่อตอกเพื่อการเกษตร เป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดหินดินดาน  พื้นที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงมีทั่วไปพื้นที่ประมาณ  40,310  ไร่  หรือร้อยละ  92  ของพื้นที่การเกษตร

ประชากร

         ในปี พ.ศ. 2540  กรมการปกครองได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู  ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน   ประชากรของตําบลเพชรชมภูส่วนใหญ่จะเป็นราษฎรอพยพ มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณร้อยละ 80  ที่เหลือจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือคนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาอาศัยอยู่ตําบลเพชรชมภู  มีประชากรทั้งสิ้น  5,285  คน  แยกเป็นชาย  2,608  คน   หญิง  2,677  คน จํานวนครัวเรือน  1,727  ครัวเรือน