องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายณรงค์ พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง- นางรัตติยา ปานคำ นายอรรณพ จินตกสิกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธา