องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 1 นายวิชัย จันทร์ลอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 086-200-2821 2 นางเยาวภา แก้วประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 080-117-6345 3 นายดิเรก อินถึก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 063-130-7838 4 นายพยัพ ปานเผื่อน กำนันตำบลเพชรชมภู หมายเลขโทรศัพท์ 083-622-0058 5 นายศิริพล เรืองรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 063-506-7596 6 นายบุญเลิศ บุญโท ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 หมายเลขโทรศัพท์ 082-617-8413 7 นายกาวิน ศรีเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 หมายเลขโทรศัพท์ 083-026-0766 8 นายจรัล กวางแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 หมายเลขโทรศัพท์ 086-211-7079 9 นายสามารถ เอี่ยมอ่ำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 หมายเลขโทรศัพท์ 081-534-3414