องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ยุทศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 สำรวจ ตรวจสอบก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ แนวทางที่ 2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร แนวทางที่ 4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเรือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร แนวทางที่ 5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง ยุทศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนกาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น แนวทางที่ 3 การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์ แนวทางที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน แนวทางที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ยุทศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย ยุทศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนากรรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน ยุทศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย แนวทางที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวทางที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจรและเป็นสากล แนวทางที่ 4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัยเป็นสากล ยุทศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน