องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ในเขตองค"การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม     ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้าง , ค้าขาย  และอื่นๆ

การอพยพแรงงาน 

การเคลื่อนย้ายแรงงานของประชากรภายในตําบลแบ่งได้  2 ประเภท  คือ

(1)  การอพยพทํางานถาวร  ส่วนใหญ่ไปรับจ้างทํางานก่อสร้างในจังหวัดใกล้เคียงหรือไปทํางานในเขตใกล้เคียง 

(2)   การอพยพไปรับจ้างภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงแล้วกลับมาทำการเกษตรในช่วงฤดูการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนแรงงานนี้จะประกอบอาชีพทางการเกษตร
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู 

-   ธนาคาร (ธกส.สาขาโกสัมพีนคร)    1             แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม                        1             แห่ง

-  ร้านค้าต่างๆ จํานวนประมาณ         50           แห่ง