องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

โครงสรางหมู่บาน
ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ของตําบลเพชรชมพูสามารถแบ่งได้ดังนี้

-  การสร้างบ้านเรือนตามริมฝั่งแม่น้ำปงและตามคลองวังชมภูได้แก่ หมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 7
-  การสร้างบ้านเรือนตามความยาวของถนนพหลโยธิน ได้แก่หมู่ที่ 2,5, 6 ,8  และหมู่ที่  9
การศึกษา

-   โรงเรียนประถมศึกษา 3  แห่ง
1.  โรงเรียนบ้านวังชมพู                       ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1  ตําบลเพชรชมภู
2.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา                 ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6  ตําบลเพชรชมภู
3.  โรงเรียนบ้านท่านา                         ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7  ตําบลเพชรชมภู
-   โรงเรียนขยายโอกาส   1   แห่ง
1.  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด           ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่  2  ตําบลเพชรชมภู
-   ศูนย"การเรียนชุมชน(กศน.)
              ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดเกาะรากเสียด หมู่ที่ 
2  ตําบลเพชรชมภู   1   แห่ง
-   ศูนย"พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อบต.จัดตั้ง)
             
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
6  ตําบลเพชรชมภู  1  แห่ง
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ"ประจําหมู่บ้าน   9   หมู่บ้าน
-   หอกระจายข่าว 9   หมู่บ้าน

สถาบันและองค"กรทางศาสนา

มีจํานวน  10     แห่ง  

1.  วัดวังชมภู                                           ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  1  ตําบลเพชรชมภู
2.  วัดเกาะรากเสียดนอก                          ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  2  ตําบลเพชรชมภู
3.  วัดสดุดีวนาราม                                   ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  3  ตําบลเพชรชมภู

4.  วัดคลองแต้วพัฒนาราม                       ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  4  ตําบลเพชรชมภ

5.  วัดใหม่พัฒนา                                     ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  5  ตําบลเพชรชมภู

6.  วัดป
าภาวนาราม                                 ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  5  ตําบลเพชรชมภู
7.  วัดประเสริฐสามัคคี                              ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  6  ตําบลเพชรชมภู

8.  วัดเกาะรากเสียดใน                              ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  7  ตําบลเพชรชมภ
9.  สํานักสงฆ์เขาน้ำตกวังชมพู                   ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  3  ตําบลเพชรชมภู
10.  ที่พักสงฆ์ทุกกะตะป
าเลย์ไล                 ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่  6  ตําบลเพชรชมภู

สาธารณสุข
-   โรงพยาบาล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะราก/ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2  ตําบลเพชรชมภู)     1     แห่ง
-   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  อมตํารวจ(อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ  สภ.อําเภอโกสัมพีนคร)  1   แห่ง
-  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือ