องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา

พันธกิจ

1) จัดให้มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) จัดให้มี และบํารุงรักษาทางบก ทางเท่า และทางระบายน้ำ

3) คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม

5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในท้องถิ่น

7) ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

8) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

9) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางการเกษตร

10) ส่งเสริมการท่องเที่ยว

11) ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12) จัดการศึกษา

13) ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ

14) การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

15) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

16) การวางและจัดทําผังเมืองรวม

17) จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ