วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 (ไร่นายระเนา ธรรมตา และไร่นายสมหมาย เอี่ยมอ่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (สายหลังตลาดกลาง เลียบคลองวังชมภู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (สายโกรกกระยาง บริเวณไร่นายบัวคลี ฝ่ายพรม , ไร่นายประสิทธ์ ประเสริฐ, และไร่นายสม รอดเมือง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (สายหน้าบ้านนางคนึง บุญสูง ถึงฟาร์มหมูวาสนา สุกทับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 (ซอยสันติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 (ไร่นายละมูล วงษ์กาวิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (บริเวณไร่นายทองดี ปัตถาใจ ถึง คลองโกรกกาละเม็ด/คลองโกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (บริเวณไร่นายยุ้ย จันทร์สุมาวงศ์ ถึง ไร่นายอำนวย สุขจอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง