วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (สายกลุ่มลำปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวที เครื่องขยายเสียง เก้าอี้ เต็นท์ และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างสร้างแนวกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังชมภู ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาสร้างแนวกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองวังชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 ตำบลเพชรชมภู มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,183.75 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง