วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ หลักสูตร การทำน้ำมันเสลดพังพอนและการทำยาหม่องเสลดพังพอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 3199 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 บริเวณหลังตลาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.พ. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายลานมันประดับพร - บ้านนางสมใจ ช้างโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 59-013 สายบ้านคลองแต้ว 1 ช่วงตอน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแต้ว ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)