วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางมานิตย์ ขันทอง ถึง บ้านนางทับทิม ทุกทิวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำและดาดปากท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายสำเนา พันธุมิตร จุดที่ 2 บริเวณบ้าน น.ส.ฤทัยรัตน์ พันธุมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 8 หน้าศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างดาดไหล่ถนน หมู่ที่ 7 บริเวณสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำศาลพระภูมิ ณ จุดบริการห้องน้ำประชาชน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (ไร่นายทวี บุญประสาท ถึงเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางศรีวรรณ สะหม ถึงไร่นายทา มังโส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อประปาภายในที่ทำการสำนักงาน อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง