วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 บริเวณไร่นายโสพล แสงจันทร์ , บริเวณไร่นายลำจวน โพธิ์นิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการภายในอบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองตาแดง บ้านเกาะรากเสียด หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 9 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามพร้อมประตูเปิดปิด ที่ดิน อบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางลำยวน ช้างโตถึงบ้านนางพะเยาว์ เกิดขำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง