วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ เก้าอี้ เต็นท์ พร้อมเวที และตกแต่ง สถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายไฟฟ้าแรงสูง ถนนสาย กพ.ถ 59-006 (เกาะรากเสียด3) (จุดไร่นายวัลลภ มิตรไชสง - ไร่นายอุดม กลิ่นรุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ถนนสาย กพ.ถ.59-035 (เกาะรากเสียดใน 2) (สายไร่นางสมบัติ สุขนาบูรณ์ - ถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 (กพ.ถ.59-013) สายคลองแต้ว (ช่วงตอนหมู่ 3) (สายบ้านนายดิเรก อินถึก - นายายเก่ง พิมพะไชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 (กพ.ถ.59-014) สายคลองแต้ว 2 (สายบ้านนายยงยุทธ เสืออย่าง - สามแยกถนนลาดยางบ้านนายประวุฒิ ปิ่นประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และจัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง