วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 บริเวณไร่นายโสพล แสงจันทร์ , บริเวณไร่นายลำจวน โพธิ์นิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการภายในอบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองตาแดง บ้านเกาะรากเสียด หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง