วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 (บริเวณไร่สุพจน์ กวางแก้ว-สายสำนักสงฆ์ทุกขตะป่าเลไลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (ถนนลูกรังในหมู่บ้านบ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมสปริงเวย์ (ทางเข้า-ออกน้ำ) บ้านไหล่ประดา หมูที่ 5 (สระหลวง บ้านไหล่ประดา หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนางจันทนา วัฒนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (จุดไร่นายสมพร โตสูงเนิน,ไร่นายอนุกูล พระสุนิน,ไร่นางบังอร ขุนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ บ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางปิ่น ดีอ๊อด)