วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 9 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามพร้อมประตูเปิดปิด ที่ดิน อบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางลำยวน ช้างโตถึงบ้านนางพะเยาว์ เกิดขำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ เก้าอี้ เต็นท์ พร้อมเวที และตกแต่ง สถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายไฟฟ้าแรงสูง ถนนสาย กพ.ถ 59-006 (เกาะรากเสียด3) (จุดไร่นายวัลลภ มิตรไชสง - ไร่นายอุดม กลิ่นรุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ถนนสาย กพ.ถ.59-035 (เกาะรากเสียดใน 2) (สายไร่นางสมบัติ สุขนาบูรณ์ - ถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 (กพ.ถ.59-013) สายคลองแต้ว (ช่วงตอนหมู่ 3) (สายบ้านนายดิเรก อินถึก - นายายเก่ง พิมพะไชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 (กพ.ถ.59-014) สายคลองแต้ว 2 (สายบ้านนายยงยุทธ เสืออย่าง - สามแยกถนนลาดยางบ้านนายประวุฒิ ปิ่นประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง