วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางน้ำเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (ซอยลาโซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (สายแยกบ้านนายธเนตร - เขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู (1 ต.ค.62 - 9 มิ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง