วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 (สายทาง กพ.ถ. 59-029 (บ้านใหม่พัฒนา 1) จุดไร่นายบัวลี ฝ่ายพรม และ นายสวอง บุญประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการรณรงค์สำรวจซ่อม สร้าง ภาชนะเก็บน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ลานกีฬาวัดวังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้องเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สามชิกสภา อบต. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 8 (ไร่นายสำเนา พันธุมิตร ถึงไร่นายอำนาจ สายอาบหยุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง