วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 (ซอยสันติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 (ไร่นายละมูล วงษ์กาวิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (บริเวณไร่นายทองดี ปัตถาใจ ถึง คลองโกรกกาละเม็ด/คลองโกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (บริเวณไร่นายยุ้ย จันทร์สุมาวงศ์ ถึง ไร่นายอำนวย สุขจอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางน้ำเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (ซอยลาโซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง