วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (ไร่นางสำเนียง เกิดยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (นานางถนอมศิลป์ ตั้งมั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 (จากสระน้ำดิบ ถึง สามแยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการดาดไหล่ทาง หมู่ที่4 (ไร่นายยงยุทธ เสืออย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6042 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562
30  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 (หลังไร่นายประเสริฐ ทองดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (บ้านนายบวร ไกยสวน ถึงสามแยกประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง