วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (สายนายายปิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 (สายนาทุ่ง บริเวณไร่นายมานิด ขำหมอก ถึง สระหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างแก้มลิง คลองโกรกกาละเม็ด บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 (ไร่นางสมบูรณ์ ขุนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านไหล่ประดา (หลังฟาร์มสุกรนายรังสรรค์ สอนคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (บ้านนายสังเวย รักษาสุข ถึงคลองโกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (สายทาง ก.พ.ถ. 59-014 บ้านคลองแต้ว 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 3199 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง