วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0006,420 40 0001,420 54 0004,420 59 0011,420 59 0012,420 59 0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจัดสถานที่และจัดเก็บ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
เช่าการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโนเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562