วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 8 (ไร่นายสำเนา พันธุมิตร ถึงไร่นายอำนาจ สายอาบหยุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (ไร่นางสำเนียง เกิดยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (นานางถนอมศิลป์ ตั้งมั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 (จากสระน้ำดิบ ถึง สามแยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการดาดไหล่ทาง หมู่ที่4 (ไร่นายยงยุทธ เสืออย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6042 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง