วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562
30  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 (หลังไร่นายประเสริฐ ทองดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (บ้านนายบวร ไกยสวน ถึงสามแยกประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (สายนายายปิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 (สายนาทุ่ง บริเวณไร่นายมานิด ขำหมอก ถึง สระหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างแก้มลิง คลองโกรกกาละเม็ด บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 (ไร่นางสมบูรณ์ ขุนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านไหล่ประดา (หลังฟาร์มสุกรนายรังสรรค์ สอนคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (บ้านนายสังเวย รักษาสุข ถึงคลองโกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง