วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล หมายเลขครุภัณฑ์ 109 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง