วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (ระบบไร้สาย) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (บ้านนางฮวด บุตรเรือง ถึง โรงสีนายประมวล วิระหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งสัญญานไฟชะลอความเร็วหน้าโรงเรียนบ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 พร้อมทาสีสัญลักษณ์บนพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านไหล่ประดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง