วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนห้องประชุมไร้สาย จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มีไมโครโฟน 8 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างจ้างหมางานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคา ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองแต้ว 1 หมู่ที่ 4 (ช่วงตอนหมู่ที่ 3 บ้านมอเสือดุ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.59-013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขุดแก้มลิง หมู่ที่ 1 บ้านวังชมภู คลองโกรกกระดาน (จุดไร่นายกอน สกุลวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง