วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (สายทาง ก.พ.ถ. 59-014 บ้านคลองแต้ว 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 3199 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0006,420 40 0001,420 54 0004,420 59 0011,420 59 0012,420 59 0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจัดสถานที่และจัดเก็บ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง