วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
เช่าการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโนเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล หมายเลขครุภัณฑ์ 109 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง