วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
13  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ/ถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 (สายหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนคอนกรีตเสรมเหล็ก บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายยงยุทธ เสืออย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง