วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนห้องประชุมไร้สาย จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มีไมโครโฟน 8 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างจ้างหมางานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคา ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองแต้ว 1 หมู่ที่ 4 (ช่วงตอนหมู่ที่ 3 บ้านมอเสือดุ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.59-013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง