วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขุดแก้มลิง หมู่ที่ 1 บ้านวังชมภู คลองโกรกกระดาน (จุดไร่นายกอน สกุลวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
13  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ/ถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง