วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 (สายหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนคอนกรีตเสรมเหล็ก บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายยงยุทธ เสืออย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ลานกีฬาวัดเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง