วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง)
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ 2562
30  ต.ค. 2561
จ้าเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
21  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู
20  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม) อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง