วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 59-012 สายบ้านมอเสือดุ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 59-012 สายบ้านมอเสือดุ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
7  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6042 กำแพงเพชร
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6042 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6463 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 9
5  พ.ย. 2561
จ้างตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6463 กำแพงเพชร
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง