วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักงานปลัด)
1  พ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักงานปลัด)
1  พ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง)
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ 2562
30  ต.ค. 2561
จ้าเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
21  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู