วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 หลัง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 8
6  ก.ย. 2561
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 7
4  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกิน กอด เล่น เล่า
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง