วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินจำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด)
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
1  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
16  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
10  ก.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 6