วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8
17  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณไร่นางอัมพิกา โตรอด) หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณไร่นางอัมพิกา โตรอด) หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา
16  ส.ค. 2561
จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การจัดการภัยพิบัติ)
14  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2561
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การจัดการภัยพิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2561
10  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายชัยยา สุวิพันธ์ - บ้านนางติ๋ม นวลศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายชัยยา สุวิพันธ์ - บ้านนางติ๋ม นวลศรี)
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7
3  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง