วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (งานการศึกษา)
10  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 หลัง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 8
6  ก.ย. 2561
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 7
4  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561