วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกิน กอด เล่น เล่า
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8
17  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณไร่นางอัมพิกา โตรอด) หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณไร่นางอัมพิกา โตรอด) หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา
16  ส.ค. 2561
จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การจัดการภัยพิบัติ)
14  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2561
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การจัดการภัยพิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2561