วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองน้ำดิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง