วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 1 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6463 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (สายกลุ่มลำปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวที เครื่องขยายเสียง เก้าอี้ เต็นท์ และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างสร้างแนวกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังชมภู ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง