วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
21  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6
13  มิ.ย. 2561
จ้างเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ระยะเวลา 1 ปี
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6463 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานราชการฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6463 กำแพงเพชร
14  มิ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานราชการฯ จำนวน 13 รายการ
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 5
6  มิ.ย. 2561
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561