วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7
4  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหรว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูกรัก
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหรว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถแบคโฮ จำนวน 16 ชั่วโมงตามโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชอื่น ๆ ในสระน้ำดิบ บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4
23  พ.ค. 2561
จ้างปรังปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านเกาะรากเสียด - น้ำตกวังชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ปรังปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านเกาะรากเสียด - น้ำตกวังชมภู
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4