วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การจัดการภัยพิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2561
10  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายชัยยา สุวิพันธ์ - บ้านนางติ๋ม นวลศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายชัยยา สุวิพันธ์ - บ้านนางติ๋ม นวลศรี)
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7
3  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินจำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด)
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
1  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
16  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง