วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9
24  เม.ย. 2561
ก่อสร้างลานอเนกปนะสงค์ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9
20  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3
18  เม.ย. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ตัว
18  เม.ย. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง
18  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวทีและเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
18  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวทีและเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 3199 กำแพงเพชร