วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
9  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายวิจิตร ทองลา)
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายวิจิตร ทองลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (11 มิ.ย.61-1 ต.ค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (11 มิ.ย.61-1 ต.ค.61)
22  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (11 มิ.ย.61-10 ต.ค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเพชรชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (11 มิ.ย.61-10 ต.ค.61)
21  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู