วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4
4  พ.ค. 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 จำนวน 5 จุด
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)
1  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุโรงพิมพ์) จำนวน 4 รายการ
25  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9