วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารสถานที่ทำการสำนักงาน อบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวังชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการหนูน้อยสูงดี สมส่วน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง