วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาสร้างแนวกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองวังชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 ตำบลเพชรชมภู มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,183.75 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 59-004 สายบ้านเกาะรากเสียด 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1-1.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง