วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 1 แห่ง (ภาคเรียนที่1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (นานางสนอง นงนุช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายสุพจน์ กวางแก้ว ถึงบ้านนายเฉลา สุขบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านย่าเรือน ถึงบ้านนายบุญรอด กวางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุงอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณไร่นางเรณู กาญจนะ ถึงไร่นางศรีมณฑา กรูแบรนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณไร่นางเกิด หลวงแก้ว และไร่นางปราณี สุกทับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง