วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง