วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองน้ำดิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารสถานที่ทำการสำนักงาน อบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวังชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการหนูน้อยสูงดี สมส่วน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง