วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณไร่นายวิชัย โคสาวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (บริเวณไร่นายสมชิด เอี่ยมอ่ำ - นายสหมิตร คะตะอิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (แหล่งรับน้ำดิบ) บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน วังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างจุดรับน้ำดิบ หมู่ที่ 5 (โรงสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองตะแบก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดแก้มลิง หมู่ที่ 6 คลองวังโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบรับน้ำดิบ หมู่ที่ 4 (โรงสูบน้ำดิบระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง