วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 1 แห่ง (ภาคเรียนที่1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (นานางสนอง นงนุช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายสุพจน์ กวางแก้ว ถึงบ้านนายเฉลา สุขบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านย่าเรือน ถึงบ้านนายบุญรอด กวางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง