วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมบำรุง เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 55 004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้าน น.ส.วารี กลิ่นรุ่ง ถึงสระหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายเขาโล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.59 - 004 สายบ้านเกาะรากเสียด 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางมานิตย์ ขันทอง ถึง บ้านนางทับทิม ทุกทิวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำและดาดปากท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายสำเนา พันธุมิตร จุดที่ 2 บริเวณบ้าน น.ส.ฤทัยรัตน์ พันธุมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 8 หน้าศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง