วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุงอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณไร่นางเรณู กาญจนะ ถึงไร่นางศรีมณฑา กรูแบรนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณไร่นางเกิด หลวงแก้ว และไร่นางปราณี สุกทับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณไร่นายวิชัย โคสาวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (บริเวณไร่นายสมชิด เอี่ยมอ่ำ - นายสหมิตร คะตะอิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (แหล่งรับน้ำดิบ) บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน วังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างจุดรับน้ำดิบ หมู่ที่ 5 (โรงสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง