วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างดาดไหล่ถนน หมู่ที่ 7 บริเวณสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำศาลพระภูมิ ณ จุดบริการห้องน้ำประชาชน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (ไร่นายทวี บุญประสาท ถึงเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางศรีวรรณ สะหม ถึงไร่นายทา มังโส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อประปาภายในที่ทำการสำนักงาน อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณไร่นายทวีป ทองดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 (บริเวณนานายไพรัช พูลมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง