วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายกรอกยายธร บริเวณไร่นายมานิต ขำหมอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เขตติดต่อหมู่ที่ 8 กับหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงซ่อมแซมหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง